Roraty 2017

Tegoroczne Roraty opowiadają o św. Józefie, człowieku, którego Bóg - jak podkreślił Jan Paweł II w adhortacji "Redemtoris custos" - "powierzył straż nad swymi najcenniejszymi skarbami". Temat wydaje się uzasadnioną kontynuacja zeszłorocznych Rorat o Matce Bożej z Jasnej Góry.
Wpisuje się on też w obchody Roku Jubileuszowego, jaki dla Narodowego Sanktuarium s.w Józefa w Kaliszu ogłosił papież Franciszek. rok św. Józefa zacznie się tam w pierwszą niedzielę Adwentu, 3 grudnia 2017 r. i potrwa do uroczystości Objawienia Pańskiego, 6 stycznia 2019 r.
Podczas Rorat dzieci poznają Historię św. Józefa - opiekuna i wychowawczy Jezusa, ojca zatroskanego o rodzinę i w końcu obrońcy Kościoła Ponadto do św. Józefa, skutecznego orędownika z nieba, będą mogły posłać listy - to od dawna znana i praktykowana forma bardzo konkretnego zwracania się do tego świętego. Po zakończonych Roratach listy będą wysłane do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu i zostaną one złożone przed cudami słynącym obrazem, a parafia otrzyma z Kalisza odpowiedź.
Niech św. Józef, mąż sprawiedliwy, któremu Bóg powierzył Maryję i Jezusa, wyprasza Kościołowi, światu, naszej parafii, rodzinom i każdemu z nas błogosławieństwo Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Zachęcamy do udziału w Roratach, które codziennie będą gromadzić Parafian, z przedszkolem Tęcza i Szkolą Katolicką o godz. 08:00, a wszystkich wiernych naszej parafii o godz. 18:00. W soboty o godz. 08:00. ZAPRASZAMY !!!
 

Odezwa biskupa Jan Kopca w związku z nominacją księdza Andrzeja Iwaneckiego na biskupa pomocniczego diecezji gliwickiej

Drodzy Współbracia w kapłańskiej służbie,

Umiłowani Diecezjanie!

Dzielę się radosną wieścią, że Ojciec Święty Franciszek posyła do posługi w naszej diecezji nowego biskupa pomocniczego w osobie ks. Andrzeja Iwaneckiego, dotychczasowego proboszcza parafii pw. św. Franciszka w Zabrzu-Zaborzu. Tym samym wzbogaca się apostolski wymiar aktywnej pracy Kościoła diecezjalnego w dziele zbliżania się Kościoła z orędziem Chrystusowym do wszystkich naszych mieszkańców. Ze szczególną wdzięcznością wszyscy przyjmujemy ten znak troski Następcy św. Piotra, by pomnażała się niestrudzona i otwarta głębia Chrystusowej tęsknoty, by wszyscy ludzie poznali miłosiernego Boga i stali się uczestnikami Jego życia Bożego.

Biskup-nominat mgr Andrzej Iwanecki jest kapłanem znanym naszej wspólnocie diecezjalnej. Urodził się 3 listopada 1960 r. w Siemianowicach Śląskich w głęboko wierzącej rodzinie, z której wyniósł umiłowanie służby Bogu w Kościele Świętym. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w rodzinnym mieście wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie, przygotowując się do kapłaństwa w diecezji katowickiej. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk biskupa Damiana Zimonia dnia 27 marca 1986 r. w katedrze w Katowicach i podjął pracę w charakterze wikariusza w Orzeszu (1986–1989), następnie w Bielsku-Białej, parafia Trójcy Świętej (1989-1990) oraz w Tarnowskich Górach-Strzybnicy (1990–1995). Na tym stanowisku zastała go ważna decyzja Ojca Świętego Jana Pawła II o utworzeniu nowej diecezji gliwickiej, do której został inkardynowany. W 1995 r. skierowany został w tym samym charakterze do parafii św. Franciszka w Zabrzu-Zaborzu, a po trzech latach – po przejściu dotychczasowego proboszcza ks. G. Króla na emeryturę – ustanowiony został proboszczem tej parafii, której przewodzi do dziś. Zaangażował się w ożywienie życia parafialnego, zorganizował „Caritas” parafialną, z wrażliwością towarzyszył różnorodnym ruchom katolickim we włączaniu ich w życie Kościoła diecezjalnego. Doceniony został przez współbraci, którzy wybrali go na wicedziekana dekanatu zabrzańskiego oraz na członka Rady Kapłańskiej, a biskup Jan Wieczorek włączył do grona Konsultorów Diecezjalnych oraz przedstawił go w 2008 r. do odznaczenia papieskim tytułem Kapelana Jego Świątobliwości.

Nie ukrywam, że wraz z wyniesieniem ks. Andrzeja do godności biskupa pomocniczego wiążę wielkie nadzieje na wypełnienie przez Jego posługę wielu zadań w duchu odnowienia naszej formacji pastoralnej, wyznaczanej obecnie przez dyskusje synodalne według miary naszego uczestnictwa w rytmie prac Kościoła Powszechnego.

Podniosła uroczystość święceń nowego Biskupa z udziałem Nuncjusza Apostolskiego Arcybiskupa Salvatore Pennacchio będzie miała miejsce w katedrze gliwickiej w niedzielę, dnia 7 stycznia 2018 r. o godzinie 12.30 – na którą już dzisiaj jak najserdeczniej zapraszam. Szczegóły porządkowe zostaną podane w późniejszym czasie.

Polecając Osobę Biskupa-Nominata Andrzeja Iwaneckiego serdecznym modlitwom całej wspólnoty diecezjalnej, wszystkim z serca błogosławię.

Gliwice, 18 listopada 2017 r.

wasz biskup

+ Jan Kopiec

| 1 |

Zakaz handlu w niedzielę

OŚWIADCZENIE
PREZYDIUM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
W SPRAWIE OGRANICZENIA HANDLU W NIEDZIELE

W związku z trwającymi pracami legislacyjnymi nad projektem ustawy w sprawie ograniczenia handlu w niedziele, jako Prezydium Konferencji Episkopatu Polski – biorąc również pod uwagę liczne głosy wiernych Kościoła rzymsko-katolickiego i chrześcijan z innych Kościołów – wyrażamy nasz niepokój wobec losu obywatelskiej inicjatywy Związku Zawodowego „Solidarność”, która została poparta podpisami ponad 500 tys. obywateli naszego kraju. Tak Konferencja Episkopatu Polski, jak i biskupi poszczególnych diecezji wielokrotnie udzielali tej inicjatywie jednomyślnego poparcia w komunikatach i listach pasterskich, licząc na przywrócenie całemu społeczeństwu niedzieli jako dnia wypoczynku i czasu budowania więzi rodzinnych oraz umacniania relacji społecznych. Niestety, jak wynika z dotychczasowych prac nad ustawą, aktualnie proponowane rozwiązania odbiegają zasadniczo od proponowanego kształtu tej inicjatywy. Milczenie z naszej strony w tej kwestii byłoby zaniedbaniem naszego pasterskiego obowiązku stania na straży dobra wspólnego.
Trudno pominąć fakt, iż to właśnie „Solidarność” – jako Związek programowo ukierunkowany na ochronę praw pracowniczych – realizując własną uchwałę programową i zapis o dążeniu do wprowadzenia zasady 5-dniowego tygodnia dla wszystkich pracujących, ma szczególne prawo i obowiązek upominania się o wolne niedziele. Wolna niedziela zawiera się w etosie „Solidarności”, z którego nie wolno korzystać wybiórczo, zwłaszcza tym, którzy się na nią programowo powoływali i powołują.
W okresie przygotowań do obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości – otwarcie odnosząc się do dziedzictwa „Solidarności” – nie można pominąć niedzieli jako budulca duchowej wspólnoty narodu. Ten społeczny wymiar „uwolnienia” niedzieli zawiera w sobie jedną z podstawowych prawd o naturze człowieka, który współistnieje z innymi, tworząc z nimi wspólnotę, społeczność, naród. Chodzi również o uwolnienie człowieka, gdyż osoba, której odbiera się wolną niedzielę jest kimś wykorzystywanym. Rzecz nie dotyczy jedynie osób pracujących w handlu – choć to ich los najbardziej leży nam na sercu. Wykorzystywani są również i ci, którym – oferując spędzanie jedynego wolnego dnia w handlowej galerii – zacieśnia się tym samym obszar budowania relacji z innymi do samej tylko konsumpcji, do zdobywania nowych towarów, mających rzekomo nieustannie poprawiać standard życia, co ostatecznie jest formą materializmu praktycznego.
Apelujemy więc do tych, którzy mają realny wpływ na kształt prawa w naszym państwie, aby mieli na względzie przede wszystkim dobro obywatela i dobro społeczeństwa, zagrożone – podobnie jak w innych państwach Europy – laicyzacją. Nie wolno zapominać własnych haseł i postulatów wysuwanych w drodze do osiągnięcia władzy, w tak ważnej społecznie kwestii. Nie wolno – nawet wobec lobbingu środowisk, dla których zysk stanowi większą wartość niż człowiek, czy naród. Konkretnym wyrazem miłości do człowieka jest umacnianie sprawiedliwości – napisał św. Jan Paweł II w encyklice Centesimus Annus. Niedzielny odpoczynek jest jednym z nierozłącznych elementów sprawiedliwego traktowania wszystkich i nie może być luksusem dla wybranych. Niech zatem nie ginie sprawiedliwość i solidarność pośród nas, przygotowujących się do świętowania setnej rocznicy niepodległej Polski. Niech integralnym elementem tego święta całego narodu stanie się prawne i definitywne zabezpieczenie wolnej od pracy niedzieli, jako spoiwa umacniającego narodową wspólnotę.

+Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
+Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski Z-ca Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski
+Artur Miziński Biskup Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, dnia 31 października 2017 roku

Zmarł ks. Stanisław Durbas, proboszcz naszej parafii w latach 1974 - 1975

 • W środę, 8 listopada, w 89. roku życia, zmarł ks. Stanisław Durbas, który był proboszczem naszej parafii, przez 10 miesięcy, w latach 1974 – 1975;
 • Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 13 listopada o godz. 12:00 w sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Pasierbcu k. Limanowej;
 • Śp. ks. Stanisław Durbas urodził się 11 listopada 1928 r. w Rajbrocie (powiat Bochnia), w rolniczej rodzinie Wawrzyńca i Katarzyny zd. Piechura. Po maturze w 1949 r. wstąpił do seminarium duchownego w Tarnowie. Po dwóch latach studiów przeniósł się do Wyższego Seminarium Śląska Opolskiego w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął 20 czerwca 1954 roku w Opolu z rąk biskupa częstochowskiego Zdzisława Golińskiego. Po święceniach został wikariuszem w parafii Bożego Ciała w Bytomiu-Miechowicach (1954-1956). W 1956 roku został mianowany proboszczem parafii Kamiennik i parafii Goworowice (1956-1971);
 • W 1969 roku zdiagnozowano u niego chorobę nowotworową, w wyniku której amputowano mu prawą nogę. W latach 1971-1974 przebywał na urlopie zdrowotnym. Jednak powrócił do duszpasterstwa i od 1974 roku był proboszczem parafii św. Teresy w Zabrzu-Mikulczycach (1974 - 1975). Po roku musiał ponownie poddać się operacji i leczeniu. Uzdrowienie z ciężkiej choroby przypisywane było także łasce uzdrowienia, o którą w sanktuarium MB Pocieszenia w Pasierbcu k. Limanowej prosił wujek ks. Durbasa, ks. Mikołaj Piechura. Dlatego w tym sanktuarium, w rodzinnej diecezji, ks. S. Durbas zostanie pochowany;
 • W latach 1977-1991 ks. Durbas był dyrektorem domu rekolekcyjnego w Głębinowie, a od 1980 roku także proboszczem tamtejszej parafii św. Urbana. W 1992 roku został mianowany proboszczem parafii św. Marcina w Gołuszowicach, aż do przejścia na emeryturę w 2003 roku. W 1997 r. biskup opolski nadał mu tytuł radcy duchownego;
 • Na czas emerytury zamieszkał w Nysie. Przez wiele lat pełnił z wielkim oddaniem posługę spowiednika kleryków w Seminarium Nysie. Był również cenionym rekolekcjonistą.

 

Święty Marcin

ŚWIĘTY MARCIN

 • Katolickie Przedszkole „Tęcza” jak co roku, zaprasza wszystkich parafian, którzy wzorem świętego Marcina rozumieją potrzebę dzielenia się z innymi, na wspólne świętowanie do kościoła i do ogrodu przedszkolnego, w czwartek, 9 listopada na godzinę 17.00;
 • Dzieci mogą przynieść lampiony, które oświetlą procesję za Marcinem, na koniu;
 • Dochód z uroczystości zostanie przekazany Caritas parafii.
więcej

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie

02.11, to zawsze dzień szczególny. Choć nie jest dniem wolnym od pracy, to w kościele każdy kapłan może odprawić trzy razy Eucharystię. Mowa oczywiście o wspomnieniu Wszystkich Wiernych Zmarłych, tzw. Dniu zadusznym. W tym dniu pamiętamy o duszach zmarłych, naszych bliskich, ale i nie znanych nam, którzy już zmarli. Modlimy się w ich intencji w Ofierze Eucharystycznej, czy w "zaleckach" do różańca.

W naszej parafii w tym dniu zapraszamy na godzinę 08:00, 10:00 i 18:00 do uczestnictwa we Mszach Świętych za zmarłych. Zachęcamy do nawiedzania cmentarza i pamięci o tych, którzy w tym roku odeszli do wieczności.

Pragnę nieba!

Przed nami uroczystość Wszystkich Świętych. Radosny dzień ukazujący nam piękną rzeczywistość - przebywania z Bogiem w wiecznej szczęśliwości na wzór tylu ludzi, których nawet nie potrafimy wymienić z nazwiska. Oni swoim życiem oddali się na własność Panu.

Każdy człowiek także tutaj gdzie aktualnie żyje jest wezwany do relacji z Bogiem, do takiego życia, by na jego końcu usłyszeć: "Wejdź do radości Twego Pana".

 • Przypominamy, że Kościół nakazuje swoim wiernym uczestnictwo w tym dniu we Mszy Świętej
 • EUcharystia w tym dniu o: 08:00, 10:00 i 11:30
 • Na 14:30 zapraszamy na cmentarz przy ulicy Brygadzistów, gdzie weźmiemy udział w różańcu za zmarłych, a następnie Eucharystii z uroczystości Wszystkich Świętych

Intencje 2018

 • Od września br. można zamawiać msze św. na 2018 rok
 • Msze sw. w poniedziałki, wtorki i środy są o godz. 08:00
 • Msze św. w czwartki, piatki i soboty są o godz. 18:00
 • Msze sw. w niedziele są o godz. 08:00, 10:00 i 11:30 
 • Można to uczynić w biurze parafialnym w godzinach kancelaryjnych: w poniedziałki (16:00–17:30) i w środy (08:45–10:00) oraz drogą mailową parafia@teresa.pl.
 • Intencje powinne być zwiezłe. Rozbudowaną formę można dostarczyć do zakrystii bezposrednio przed Eucharystią
 • Prosimy, aby każda rodzina zamówiła przynajmniej jedną mszę w danym roku
 • Zamówione intencje mszalne można śledzić na stronie parafii www.teresa.pl w zakładce informacje/intencje na dłuższy czas
 • Bóg zapłać wszystkim, którzy zamawiają msze. Szczególnie podziękowanie kierujemy do tych, którzy zamawiają kilka, kilkanascie, a nawet kilkadziesiesiąt mszy kazdego roku

Matki Boskiej Różańcowej

Wyjątkowa, ogólnopolska akcja "Różaniec do granic" organizowana przez fundację Solo Dios Basta i Konferencję Episkopatu Polski będzie miała miejsce w tydzień po naszym odpuście - 7 października.

"Różaniec Do Granic to projekt, którego głównym założeniem jest otoczenie całej Polski modlitwą różańcową. W święto Matki Bożej Różańcowej (7 października), na zakończenie obchodów 100. rocznicy objawień fatimskich, Polacy udadzą się na granice kraju, by modlić się o ratunek dla swojej Ojczyzny i całego świata."

Jeśli  możesz zachęcamy o włączenie się w akcję, bo potrzeba 1 miliona Polaków aby na granicy Rzeczypospolitej zapewnić wsparcie modlitewne.

Wszystkich zapraszamy szczególnie w tym dniu do naszego kościoła na modlitwę różańcową! 

Więcej o akcji, która może zmienić losy historii na: http://www.rozaniecdogranic.pl/ 

Zaangażuj się we wspólną modlitwę!

Uroczystość św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 • W najbliższą niedzielę 1 października obchodzić będziemy uroczystość świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, patronki naszej parafii. Już teraz zachęcamy do włączenia się w uroczystość i zyskanie odpustu zupełnego.
 • Szczególnie zwracamy uwagę na wewnętrzne przeżycie święta naszej parafii. Zachęcamy do wspólnej modlitwy i uczestnictwa w liturgicznych obchodach odpustu oraz do nawiedzenia kościoła.
 • Szczególnej trosce polecam sakrament pokuty. Przygotujmy nasze dusze na przyjęcie Zbawiciela. Okazja do spowiedzi dla dzieci, młodzieży i parafian w sobotę o godzinie 17:00, a także w tygodniu przed Mszami.
 • Suma odpustowa pod przewodnictwem księdza Radcy Gerarda Wenzla o godzinie 11:30
 • Nieszpory świąteczne o 15:00 (z poświęceniem róż i uczczeniem relikwi świętej).

Zapraszamy do wspólnej modlitwy!!!