List Pasterski Biskupa Gliwickiego na Wielki Post 2018 r.

Podejmijmy wytrwale wewnętrzną przemianę”

 

Drodzy Współbracia w kapłańskiej posłudze,

Umiłowani Siostry i Bracia!

Boża Opatrzność dozwoliła nam włączyć się po raz kolejny w przeżywanie świętego czasu nawrócenia, a przez to podjąć wysiłek powrotu do stanu pierwotnej gorliwości. W zadumie, pod przewodnictwem Słowa Bożego i w kontemplacji nad jego treścią, poznajmy stan naszego umysłu i serca w dzisiejszej dobie.

Pozostaje zawsze rzeczą oczywistą, że oceniać warunki naszego życia potrafimy bardzo wnikliwie. Zauważamy doskwierające nam niedogodności związane z życiem rodzinnym, niedoborem środków do życia i brakiem w urządzeniu sobie warunków życiowych, mamy wiele zastrzeżeń do naszego otoczenia i tworzących je osób. To na pewno objawy naszej aktywnej obserwacji wszystkiego, w czym się obracamy. O wiele trudniej przychodzi nam zauważyć nas samych, czyli nasze wnętrze. Wtedy zrodzi się pytanie: na ile każdy z nas potrafi dokładniej odwzorować dochodzenie do ideału naszego zachowania według norm, wskazanych nam przez Chrystusa i przypominanych wytrwale w nauczaniu Kościoła. W ten sposób, w każdym pokoleniu, pozwalamy zamykać siebie na wrażliwość serca, które powinno być czujne i zawsze skierowane na właściwe odpowiadanie na Boże zaproszenie do współpracy z Nim. Znamy z własnego doświadczenia owo ograniczenie nas przez przyzwyczajenie do osłabienia naszej gorliwości, gdy sumienie nie wypomina niewłaściwości w naszym postępowaniu. Niemal niepostrzeżenie z naszego życia zaczyna przebijać rutyna i przyzwyczajenie do przeciętności, a nawet traktowania zła jako usprawiedliwionej drogi postępowania, co w końcu prowadzi do wewnętrznego zakłamania. W konsekwencji narzekamy na coraz trudniejsze warunki naszego rozwoju i poczucia satysfakcji z wartości życia. Dlatego Ojciec Święty Franciszek, by wstrząsnąć naszymi sumieniami, w swym orędziu na tegoroczny Wielki Post posłużył się smutnym tekstem: „Ponieważ wzmoże się nieprawość, ostygnie miłość wielu” (Mt 24,12).

W taki sposób, Drogie Siostry i Bracia Drodzy, postrzegamy jakość naszego codziennego życia. Bulwersujące wydają nam się wieści, dochodzące do nas z każdego niemal zakątka globu o nieszczęściach, katastrofach i niedojrzałych ludziach. Poszukujemy sprawców tych trudności, ale sami często nawet nie rozpoczynamy ważnego zadania spoglądania najpierw na siebie samych. A szkoda, bo życie mamy jedno, to, które otrzymaliśmy od Boga i powinniśmy docenić jego przemijalność, a równocześnie powinna nam przyświecać troska o właściwe jego ukształtowanie. Taki kontekst naszej egzystencji nie napawa optymizmem, jeżeli nie powrócimy do właściwego sposobu traktowania naszych zadań względem Boga, bliźnich i samych siebie.

Trzeba na pewno ożywić w sobie potrzebę czerpania z bogactwa Bożych pouczeń, czyli wracać do czytania i kontemplowania Słowa Bożego. Stały kontakt z Bogiem poprzez ożywianie w sobie form obecności naszego Pana i Stwórcy powinien być tęsknotą naszej duszy, jak najbardziej naturalnym odruchem, tworzącym w nas właściwe fundamenty zdrowej postawy uznania pierwszeństwa Boga przed naszą ludzką wolą i upodobaniami. Niepopularne to dzisiaj, ale innej drogi do odzyskania spokoju wewnętrznego nie będziemy mogli wybrać. Stąd zachęcać nas trzeba, by nie szukać winy w innych, lecz zacząć od siebie, dlatego tak często będzie do nas dochodził rytm i tekst znanego w naszej pobożności Psalmu 51: „Zmiłuj się nade mną Boże, w swojej łaskawości, w ogromie swego miłosierdzia zgładź nieprawość moją. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. Uznaję bowiem moją nieprawość, a grzech mój mam zawsze przed sobą” (Ps 51,3-5). Tylko w taki sposób możemy z oczyszczonym spojrzeniem na siebie i otaczający świat rozpocząć żmudną wędrówkę do równowagi ducha i porządku w swych myślach. Ojciec Święty Franciszek we wspomnianym już Orędziu na tegoroczny Wielki Post z naciskiem przypomina, że chrześcijanin od początku posiada niezbywalne środki do odzyskania tej równowagi. Podkreśla, że „Kościół, nasza matka i nauczycielka, wraz niekiedy z gorzkim lekarstwem prawdy proponuje nam w tym okresie Wielkiego Postu skuteczne środki - modlitwę, jałmużnę i post”. Tylko my nauczyliśmy się wszystkie obowiązki wobec Boga traktować z błędnie rozumianą postawą, że przez uzyskanie dyspens niemal wszystko jest dozwolone. W taki sposób nasze ludzkie miary i decyzje wydają się być niemal wyłączne! Nie dziwmy się więc sobie samym, że nie zdołamy przetrwać w uporządkowanym świecie wewnętrznym! Podejmijmy więc zobowiązanie wewnętrzne do ochotnego rozważania Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żali i męki naszego Pana, módlmy się jeszcze bardziej gorliwie o nawrócenie grzeszników i ich powrót na właściwą drogę.

Umiłowani!

Z każdej sytuacji, w jakiej tkwimy, zawsze znajduje się wyjście. Logicznie jednak należy nam postępować, jak przy każdej precyzyjnej instrukcji: rozpoznać sytuację, poszukać we własnym wnętrzu wszystko, co nie zgadza się z Bożym oczekiwaniem i stopniowo wychodzić z cienia i słabości. Od wieków słowa naszego Zbawiciela wyraźnie wskazują, że skuteczną drogą do odzyskania równowagi ducha jest przywołana przez Ojca Świętego modlitwa, post i jałmużna. Przez wieki dzięki tym środkom formowali swoje sumienia nasi poprzednicy. Miejmy więc odwagę - za wskazaniem Ojca Świętego Franciszka - podjąć na nowo taką aktywność na drodze do doskonałości. Wspomniane postawy mają moc kruszenia zatwardziałych i nieczułych serc. Warto szczerze do nich powrócić. Uświadamiamy sobie, że to trudne i wymagające zadanie - ale do wielkich rzeczy dochodzi się tylko w znoju i nie uleganiu zniechęceniu.

Niech rozpoczynający się tegoroczny Wielki Post napełni nas pokojem wewnętrznym, że wszelkie słabości nasze zostaną pokonane, a my sami będziemy mogli aktywnie zmieniać siebie i świat, w którym żyjemy. Warto to sobie wziąć do serca, by życia nie zmarnować. O siłę woli do podjęcia tego wielkopostnego wysiłku proszę Najlepszego Boga, by nas wspierał swoją łaską. A Jego błogosławieństwo niech nam stale towarzyszy.

Pozostaję z życzeniami obfitych owoców wielkopostnego nawrócenia.

Gliwice, 11 lutego 2018 r.

Wasz biskup

+ Jan Kopiec

-------------------------------

 

MISJE PARAFIALNE

 

W 3. Niedzielę Wielkiego Postu, 4 marca br, a więc dokładnie za miesiąc, rozpoczną się w naszej parafii „MISJE”, które są szczególnym rodzajem rekolekcji. Misje odbywają się co 10 lat. Będą to już 8. misje w historii naszej parafii. Obecne misje poprowadzi ks. Robert Maszczyk z Gliwic. Módlmy się w intencjach tegorocznego Misjonarza  ks. Roberta i naszej Parafii o Bożego Ducha Świętego:

 

Dobry i Miłosierny Boże! Prosimy Cię o błogosławieństwo dla misji, które mają być wielkimi dniami przemiany naszej Parafii. Niech ten czas będzie błogosławiony dla wszystkich mieszkańców naszej Parafii. Obdarz nas, nasze rodziny i naszą Parafię swoim błogosławieństwem za przyczyną Bożej Matki oraz naszej Patronki św. Teresy. Pragniemy, aby wszyscy doszli do poznania prawdy i zostali zbawieni. Potrzeba do tego łaski Bożej i dlatego z wielką ufnością wołamy Przyjdź Królestwo Twoje.

 

Dopomóż nam przygotować się dobrze do misji świętej, aby wszyscy wyznawcy Jezusa Chrystusa żyli, jak prawdziwi wyznawcy miłości i przebaczenia. Napełnij nas pragnieniem ratowania nie tylko siebie, ale i wszystkich naszych braci i sióstr, żyjących w ciemnościach grzechu i odwróceniu od Boga. Użycz Misjonarzowi światła i łaski, żeby nas nauczył, jaka jest wola Boża i co nam służy do zbawienia. Niech słowo przez niego głoszone oświecą nas i pouczą, uzdrowią i wzmocnią, uświęcą i zbawią. Prosimy Cię przez Syna Twego Jezusa  Chrystusa.

 

Duchu Święty Boże! Pomagaj Misjonarzowi i całej Wspólnocie Wierzących, aby  przez misje święte zostało odnowione oblicze naszej Parafii. Maryjo, Matko Boża i Matko Kościoła i nasza Pani! Wspieraj swoim wstawiennictwem nasze przygotowanie do misji parafialnych i wypraszaj nam potrzebne łaski u Twojego Syna Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

więcej

Środa Popielcowa

40 dni, które przed nami łatwo, odnosimy do 40 dni spędzonych na pustyni przez Jezusa. Rzeczywiście w Okresie Wielkiego Postu jesteśmy zachęcani, aby przez kolejne 40 dni uczestniczyć w sposób duchowy w tych 40 dniach Jezusowego zmagania. Od dzisiaj mamy szczególnie nawracać nasze życie na Pana! Szczególnej uwagi wymaga nasze życie sakramentalne, nasze codzienne relacje i praktyki.

Przez modlitwę, post i jałmużne rozwijajmy każdy zwyczajny dzień, a rozmyślanie o męce i śmierci Jezusa niech nas zbliżają do Nauczyciela, abyśmy mieli udział w tajemnicy Jego zmartwychwstania.

 • Eucharystia z posypaniem głów popiołem na znak pokuty 14.02.2018 o godz. 08:00 i 18:00.
 • Orędzie Ojca Świętego na Wielki Post 2018: kliknij

Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym!

W tym roku Kościół w Polsce zachęca wszystkich swoich wiernych do zwrócenia uwagi na trzecią Osobę Trójcy Świętej. W tym roku jesteśmy szczególnie uwrażliwiani na odkrywanie obecności i działania Ducha Świętego w codziennym życiu, na dostrzeganie Jego darów. Może warto wrócić do tych sakramentów, które przyjęliśmy, a które szególnie są związane z działaniem właśnie Ducha Świętego? Na pewno warto sięgnąć do Katechizmu Kościoła Katolickiego, czy do Pisma Świętego i czytać te fragmenty, które szczególnie mówią o tajemnicy Ducha Świętego. Ale nasze podstawowe zadanie, to prosić szczególnie w naszych codziennych modlitwach o łaski Ducha dla całego Kościoła, dla wszystkich wiernych, dla nas samych i dla wszystkich pasterzy. Niech pomocą nam będą pieśni do Ducha Świętego, modlitwy, czy krótkie akty strzeliste, które bez wielkiego wysiłku można powtarzać codziennie (np. "Przyjdź Duchu Święty"), tym samym otwierając się na działanie Boże w nas.

W okresie zwykłym ożywiajmy więc nasze codzienne życie, przez odważne wyznawanie wiary!

"O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg,
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk."

Intencje 2018

 • Od września br. można zamawiać msze św. na 2018 rok
 • Msze sw. w poniedziałki, wtorki i środy są o godz. 08:00
 • Msze św. w czwartki, piatki i soboty są o godz. 18:00
 • Msze sw. w niedziele są o godz. 08:00, 10:00 i 11:30 
 • Można to uczynić w biurze parafialnym w godzinach kancelaryjnych: w poniedziałki (16:00–17:30) i w środy (08:45–10:00) oraz drogą mailową parafia@teresa.pl.
 • Intencje powinne być zwiezłe. Rozbudowaną formę można dostarczyć do zakrystii bezposrednio przed Eucharystią
 • Prosimy, aby każda rodzina zamówiła przynajmniej jedną mszę w danym roku
 • Zamówione intencje mszalne można śledzić na stronie parafii www.teresa.pl w zakładce informacje/intencje na dłuższy czas
 • Bóg zapłać wszystkim, którzy zamawiają msze. Szczególnie podziękowanie kierujemy do tych, którzy zamawiają kilka, kilkanascie, a nawet kilkadziesiesiąt mszy kazdego roku

XXIV Zabrzańskie Chóralne Spotkania Kolędowe

 

 

Urząd Miejski w Zabrzu i Parafia św. Teresy w Zabrzu – Mikulczycach serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w 24. Zabrzańskich Chóralnych Spotkaniach Kolędowych, które odbędą się w niedzielę, 14 stycznia 2018 roku.

 

Chóry śpiewać będą w zabrzańskich kościołach:

 • Chór TRYL z Toszka, dyr. Maria Garbal, o godz. 10:15, w kościele Pokoju ewangelicko–augsburskim
 • Chór RESONANS CON TUTTI z Zabrza, dyr. Waldemar Gałązka o godz. 10:30, w kościele p/w św. Andrzeja
 • Chór CANTICUM NOWUM z Wodzisława Śląskiego, dyr. Emilia Kopiec, o godz. 11:00, w kościele p/w św. Jana Chrzciciela w Zabrzu – Biskupicach
 • Chór KLASTER z Zabrza, dyr. Barbara Gajek-Kraksa, o godz. 11:15, w kościele p/w św. Anny

ZABRZAŃSKIE CHÓRALNE KOLĘDOWANIE

z udziałem wszystkich chórów, o godz. 15:00, w kościele p/w św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Zabrzu – Mikulczycach

 

 

Zakończenie roku kalendarzowego 2017

Najbliższa niedziela, to ostatni dzień roku kalendarzowego. W tym szczególnym dniu zapraszamy Was do wspólnej modlitwy i podsumowania mijającego czasu. Chciejmy modlić się w tym dniu za siebie nawzajem oraz dziękować Bogu za codzienne błogosławienstwo i Jego dary otrzymywane w różnych momentach życia.

 • Uroczysta msza dziękczynna za rodziny naszej parafii o godz. 10:00;
 • Uroczyste nieszpory sylwestrowe na zakończenie roku kalendarzowego o godz. 15:00.

Na kolejne 365 dni 2018 roku życzymy Wam obfitych Bożych łask!

Boże Narodzenie 2017

"Idę przez miasto wąską ulicą
Tam gdzie światełka jeszcze się święcą
Widzę szyld “Sklep Królestwa Bożego ”
Drzwi są otwarte tu dla każdego

Wchodzę zobaczyć co też tam mają
Za jaką cenę towar sprzedają

Anioł przy wejściu wręcza mi siatkę
Dużą z jedwabiu, zdobiona w kratkę
Mamy tu wszystko co w życiu potrzeba!
Te skarby przyszły z samego nieba
Nie przeocz niczego co znajdziesz w tym sklepie
Im więcej nabierzesz tym lepiej dla Ciebie

Biorę “CIERPLIWOŚĆ”, chcę mieć ją w zapasie
Skoro mi przyszło żyć w tym trudnym czasie
Na drugim regale są stosy “MIŁOŚCI”
Tego mi trzeba na moje słabości
W oczach czasem siedzi choroba zazdrości
A moc nienawiści dręczy moje kości

“MIŁOŚĆ” jest pomocna, ciepła i łagodna.
A w codziennym życiu zawsze niezawodna

Obok jest bułeczka niebiańskiej “MĄDROŚCI”
Ona mi pomoże rozwiązać trudności
W życiu już spotkałem góry naiwności
Niewiele widziałem prawdziwej mądrości

W sklepie nie ma wagi, nie widzę też miary
Obiema rękami biorę z kosza “WIARY”
Ona jest konieczna w duchowej słabości
Pomaga pokonać wszystkie wątpliwości

Moja siatka pełna, lśni jak pierścień zloty
Serce się otwiera widząc te klejnoty
Chcę teraz zapłacić, proszę o rachunek!
Anioł na to – idź w drogę, to jest podarunek!

Tu przed wejściem widzę świetlaną “NADZIEJĘ”
Obok “POKÓJ” , tam “RADOŚĆ”, dusza mi się śmieje
Wkładam te klejnoty do swojej kieszeni
teraz moje życie na lepsze się zmieni

Może za nie zapłacę nieco Panu memu
A Anioł się śmieje
Chrystus już zapłacił dawno, dawno temu

Dziękuję Ci Boże z głębi serca mego
Za ten sklep cudowny Królestwa Bożego
O srebrze, o złocie już teraz nie marzę
Tu nawet życie wieczne można dostać w darze…"

Źródło https://sj.iterio.pl/wiersze/sklep-krolestwa-bozego/

Proszę przyjąć życzenia płynące z Narodzenia Syna Bożego. Życzę Cierpliwości, Miłości, Wiary, Nadziei, Pokoju, Radości i najcenniejszego daru - Zbawienia.

Życzę radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2018

Ks. Piotr Klemens

 

 

 

Roraty 2017

Tegoroczne Roraty opowiadają o św. Józefie, człowieku, którego Bóg - jak podkreślił Jan Paweł II w adhortacji "Redemtoris custos" - "powierzył straż nad swymi najcenniejszymi skarbami". Temat wydaje się uzasadnioną kontynuacja zeszłorocznych Rorat o Matce Bożej z Jasnej Góry.
Wpisuje się on też w obchody Roku Jubileuszowego, jaki dla Narodowego Sanktuarium s.w Józefa w Kaliszu ogłosił papież Franciszek. rok św. Józefa zacznie się tam w pierwszą niedzielę Adwentu, 3 grudnia 2017 r. i potrwa do uroczystości Objawienia Pańskiego, 6 stycznia 2019 r.
Podczas Rorat dzieci poznają Historię św. Józefa - opiekuna i wychowawczy Jezusa, ojca zatroskanego o rodzinę i w końcu obrońcy Kościoła Ponadto do św. Józefa, skutecznego orędownika z nieba, będą mogły posłać listy - to od dawna znana i praktykowana forma bardzo konkretnego zwracania się do tego świętego. Po zakończonych Roratach listy będą wysłane do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu i zostaną one złożone przed cudami słynącym obrazem, a parafia otrzyma z Kalisza odpowiedź.
Niech św. Józef, mąż sprawiedliwy, któremu Bóg powierzył Maryję i Jezusa, wyprasza Kościołowi, światu, naszej parafii, rodzinom i każdemu z nas błogosławieństwo Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Zachęcamy do udziału w Roratach, które codziennie będą gromadzić Parafian, z przedszkolem Tęcza i Szkolą Katolicką o godz. 08:00, a wszystkich wiernych naszej parafii o godz. 18:00. W soboty o godz. 08:00. ZAPRASZAMY !!!
 

Odezwa biskupa Jan Kopca w związku z nominacją księdza Andrzeja Iwaneckiego na biskupa pomocniczego diecezji gliwickiej

Drodzy Współbracia w kapłańskiej służbie,

Umiłowani Diecezjanie!

Dzielę się radosną wieścią, że Ojciec Święty Franciszek posyła do posługi w naszej diecezji nowego biskupa pomocniczego w osobie ks. Andrzeja Iwaneckiego, dotychczasowego proboszcza parafii pw. św. Franciszka w Zabrzu-Zaborzu. Tym samym wzbogaca się apostolski wymiar aktywnej pracy Kościoła diecezjalnego w dziele zbliżania się Kościoła z orędziem Chrystusowym do wszystkich naszych mieszkańców. Ze szczególną wdzięcznością wszyscy przyjmujemy ten znak troski Następcy św. Piotra, by pomnażała się niestrudzona i otwarta głębia Chrystusowej tęsknoty, by wszyscy ludzie poznali miłosiernego Boga i stali się uczestnikami Jego życia Bożego.

Biskup-nominat mgr Andrzej Iwanecki jest kapłanem znanym naszej wspólnocie diecezjalnej. Urodził się 3 listopada 1960 r. w Siemianowicach Śląskich w głęboko wierzącej rodzinie, z której wyniósł umiłowanie służby Bogu w Kościele Świętym. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w rodzinnym mieście wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie, przygotowując się do kapłaństwa w diecezji katowickiej. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk biskupa Damiana Zimonia dnia 27 marca 1986 r. w katedrze w Katowicach i podjął pracę w charakterze wikariusza w Orzeszu (1986–1989), następnie w Bielsku-Białej, parafia Trójcy Świętej (1989-1990) oraz w Tarnowskich Górach-Strzybnicy (1990–1995). Na tym stanowisku zastała go ważna decyzja Ojca Świętego Jana Pawła II o utworzeniu nowej diecezji gliwickiej, do której został inkardynowany. W 1995 r. skierowany został w tym samym charakterze do parafii św. Franciszka w Zabrzu-Zaborzu, a po trzech latach – po przejściu dotychczasowego proboszcza ks. G. Króla na emeryturę – ustanowiony został proboszczem tej parafii, której przewodzi do dziś. Zaangażował się w ożywienie życia parafialnego, zorganizował „Caritas” parafialną, z wrażliwością towarzyszył różnorodnym ruchom katolickim we włączaniu ich w życie Kościoła diecezjalnego. Doceniony został przez współbraci, którzy wybrali go na wicedziekana dekanatu zabrzańskiego oraz na członka Rady Kapłańskiej, a biskup Jan Wieczorek włączył do grona Konsultorów Diecezjalnych oraz przedstawił go w 2008 r. do odznaczenia papieskim tytułem Kapelana Jego Świątobliwości.

Nie ukrywam, że wraz z wyniesieniem ks. Andrzeja do godności biskupa pomocniczego wiążę wielkie nadzieje na wypełnienie przez Jego posługę wielu zadań w duchu odnowienia naszej formacji pastoralnej, wyznaczanej obecnie przez dyskusje synodalne według miary naszego uczestnictwa w rytmie prac Kościoła Powszechnego.

Podniosła uroczystość święceń nowego Biskupa z udziałem Nuncjusza Apostolskiego Arcybiskupa Salvatore Pennacchio będzie miała miejsce w katedrze gliwickiej w niedzielę, dnia 7 stycznia 2018 r. o godzinie 12.30 – na którą już dzisiaj jak najserdeczniej zapraszam. Szczegóły porządkowe zostaną podane w późniejszym czasie.

Polecając Osobę Biskupa-Nominata Andrzeja Iwaneckiego serdecznym modlitwom całej wspólnoty diecezjalnej, wszystkim z serca błogosławię.

Gliwice, 18 listopada 2017 r.

wasz biskup

+ Jan Kopiec

| 1 |