Pytania i odpowiedzi w roku 2017/2018

Pytania dla pierwszego i drugiego roku przygotowania do bierzmowania

SAKRAMENTY ŚWIĘTE
1. Ile jest sakramentów św.?
Jest 7 sakramentów: chrzest, bierzmowanie, Najświętszy Sakrament (Eucharystia),

Pokuta, namaszczenie chorych, kapłaństwo, małżeństwo

„2. Które sakramenty nazywamy sakramentami wtajemniczenia chrześcijańskiego?
Są to chrzest, bierzmowanie i Eucharystia.

 

3. Które sakramenty przyjmuje się tylko raz?
Chrzest, bierzmowanie i kapłaństwo. Te sakramenty wyciskają na duszy niezatarte znamię

4. Co to jest chrzest?
Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzech pierworodny i grzechy przed chrztem popełnione, włącza do Kościoła i otwiera drogę do innych sakramentów.

5. Jakimi słowami Pan Jezus ustanowił sakrament chrztu?
„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.

6. W jaki sposób udziela się chrztu?
Przez polanie głowy wodą i wypowiedzenie słów: „N, ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. (N - oznacza imię)

7. Kto udziela chrztu?
Chrztu udziela kapłan lub diakon, a w nagłym wypadku (zagrożenie życia) chrztu może udzielić każdy człowiek.

8. Jak udzieliłbyś chrztu w nagłym wypadku (np. umiera nieochrzczone dziecko)?
Polałbym głowę dziecka zwykłą wodą i wypowiedział słowa: „N, ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”.

9. Kto może być rodzicem chrzestnym?
Może nim być człowiek po bierzmowaniu, wierzący i praktykujący.

10. Co to jest Najświętszy Sakrament?
Najświętszy Sakrament to prawdziwe Ciało i Krew Pana Jezusa pod postacią chleba i wina.

11. Jakimi słowami Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament?
W czasie Ostatniej Wieczerzy Pan Jezus wziął chleb, połamał go i podał mówiąc: „Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje, które za was będzie wydane!” Po wieczerzy wziął kielich, mówiąc: „To jest kielich Krwi mojej, która za was będzie wylana: to czyńcie na moją pamiątkę”.

12. Czego pamiątką jest Msza św.?
Msza św. - Eucharystia - jest pamiątką i uobecnieniem męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

13. Co to znaczy, że Msza św. jest bezkrwawą ofiarą Pana Jezusa?
We Mszy św. Pan Jezus w sposób bezkrwawy tzn. pod postacią chleba i wina ofiaruje się Bogu Ojcu.

14. Z czego składa się liturgia Mszy św.?
Składa się z obrzędów wstępu, liturgii słowa, liturgii Eucharystycznej i obrzędów zakończenia.

15, Z czego składają się obrzędy wstępu?

16. Z czego składa się liturgia słowa?
Składa się z czytań biblijnych, kazania, wyznania wiary i modlitwy wiernych.

17. Z czego składa się liturgia Eucharystyczna?
Składa się z przygotowania darów, Modlitwy Eucharystycznej i Komunii św.

18. Z czego składają się obrzędy zakończenia?
Składają się z błogosławieństwa i rozesłania.

19. Kiedy jesteśmy zobowiązani do uczestnictwa we Mszy św.?
Mamy obowiązek uczestniczyć we Mszy św. w każdą niedzielę i święta obowiązkowe

20. Wymień święta obowiązkowe?

Nowy Rok, Uroczystość Trzech Króli, Boże Ciało, Wniebowzięcie NMP, Wszystkich Świętych, Boże Narodzenie.

21. Co to jest przeistoczenie?
Przeistoczenie to przemiana chleba w Ciało Pana Jezusa i wina w Jego Krew.

22. Co to jest Komunia św.?
Komunia św. to przyjęcie Ciała Pana Jezusa.

23. Kiedy chrześcijanin może przyjąć Komunię św.?
Wtedy, gdy jest w stanie łaski uświęcającej i zachowamy post eucharystyczny.

24. Co to jest post eucharystyczny?
Post eucharystyczny to powstrzymanie się od spożywania pokarmów na godzinę przed przyjęciem Komunii św.

25. Jakie są owoce Komunii św.?
Komunia św. pomnaża łaskę uświęcającą, gładzi grzechy lekkie, pogłębia zjednoczenie z Chrystusem.

26. Kiedy uczestniczymy w pełny sposób we Mszy św.?
Gdy przyjmujemy Komunię św.

27. Jakie powinno być nasze uczestnictwo we Mszy św.?
Powinno być świadome, czynne i pełne.

 

28. Co to jest sakrament pokuty?
Jest to sakrament, w którym Pan Bóg przez kapłana odpuszcza człowiekowi grzechy.

29. Kiedy i jakimi słowami Pan Jezus ustanowił sakrament pokuty?
Po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus powiedział do Apostołów: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.

30. Wymień pięć warunków dobrej spowiedzi.
- rachunek sumienia
- żal za grzechy
- mocne postanowienie poprawy
- szczera spowiedź
- zadośćuczynienie Bogu i bliźnim

31. Co to jest rachunek sumienia?
Jest to przypomnienie sobie wszystkich grzechów lekkich i ciężkich od ostatniej spowiedzi w oparciu o przykazania Boże i kościelne.

32. Co to jest żal za grzechy?
Żal za grzechy to smutek duszy z powodu popełnionych grzechów.

33. Jakie są rodzaje żalu za grzechy?
Jest żal doskonały – z miłości do Pana Boga i żal mniej doskonały – z bojaźni przed karą (nazywa się wystarczający, gdyż wystarcza do spowiedzi).

34. Jaką moc ma żal doskonały?
Żal doskonały ma moc zgładzenia grzechów. Gdyby człowiek nie zdążył przed śmiercią pojednać się z Bogiem, to żal doskonały gładzi grzechy.

35. Co to jest mocne postanowienie poprawy?
Jest to szczera wola nie popełniania więcej grzechów.

36. Co to jest szczera spowiedź?
Szczera spowiedź to wyznanie wszystkich grzechów (przy grzechach ciężkich należy podać liczbę).

37. Kiedy spowiedź jest nieważna? Gdy ktoś na spowiedzi świadomie zatai grzech.

38. Co to jest zadośćuczynienie Bogu i bliźnim?
Jest to wypełnienie pokuty zadanej na spowiedzi i naprawienie krzywd wyrządzonym bliźnim.

39. Co to jest grzech?
Grzech to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazania Bożego lub kościelnego.

40. Co to znaczy, że grzech jest świadomy i dobrowolny?
To znaczy, że człowiek wie, że popełnia grzech i nikt go do tego nie zmusza.

41. Co to jest grzech ciężki (śmiertelny)?
Grzech ciężki (śmiertelny) to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazania Bożego lub kościelnego w rzeczy ważnej.

42. Co to jest grzech lekki (powszedni)?
Grzech lekki (powszedni) to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazania Bożego lub kościelnego w rzeczy mniej ważnej lub nie w pełni świadome i nie w pełni dobrowolne.

43. Jakie są skutki grzechu śmiertelnego (ciężkiego)?
Grzech śmiertelny pozbawia łaski uświęcającej, bez której nie możemy być zbawieni (grzech lekki nie pozbawia łaski uświęcającej).

DEKALOG
44. Co to jest Dekalog?
Dekalog to 10 Przykazań Bożych.

45. Gdzie i komu Bóg przekazał Dekalog?
Bóg dał Dekalog Narodowi Wybranemu przez Mojżesza na Górze Synaj.

46. Jaki cel mają Przykazaniu?
Przykazania Boże pomagają człowiekowi dojść do zbawienia.

47. Co Bóg nakazuje w I Przykazaniu?
W I Przykazaniu Bóg nakazuje czcić tylko Jego, bo On jest Panem nieba i ziemi.

 

48. Kto grzeszy przeciw I Przykazaniu?
Przeciw I Przykazaniu grzeszy ten, kto: oddaje cześć innym bogom, wierzy w zabobony, wróżby, czary, opuszcza codzienną modlitwę, lekceważy ją lub odmawia niedbale.

49. Czy cześć oddawana świętym sprzeciwia się czci oddawanej Bogu?
Czy cześć oddawana świętym nie sprzeciwia się czci oddawanej Bogu, ponieważ w świętych wysławiamy wielkie dzieła Boga i przez ich wstawiennictwo modlimy się do Boga.

50. Co Bóg nakazuje w II Przykazaniu?
W II Przykazaniu Bóg nakazuje szanować imię Pańskie, osoby i rzeczy Jemu poświęcone.

51. Kto grzeszy przeciw II Przykazaniu?
Przeciw II Przykazaniu grzeszy ten, kto: nadużywa imienia Bożego, Jezusa Chrystusa, Matki Bożej i świętych, wymawia je bez potrzeby (np. w żartach, zabawie), kto bluźni, przeklina, fałszywie przysięga.

52. Co Bóg nakazuje w III Przykazaniu?
W III Przykazaniu Bóg nakazuje szanować dni Jemu poświęcone. W te dni należy korzystać z należnego odpoczynku fizycznego i duchowego. Chrześcijanin w niedziele i święta powinien uczestniczyć we Mszy św.

53. Dlaczego niedziela jest dniem świętym?
Ponieważ jest pamiątką Zmartwychwstania Chrystusa.

54. Kto grzeszy przeciw III Przykazaniu?
Przeciw III Przykazaniu grzeszy ten, kto: dobrowolnie i z lenistwa opuszcza Mszę św., wykonuje niekonieczne prace, kto przez zaniedbanie spóźnia się na Mszę św. lub nie uczestniczy w niej do końca.

55. Co Bóg nakazuje w IV Przykazaniu?
W IV Przykazaniu Bóg nakazuje miłować, szanować i być posłusznym rodzicom, szanować opiekunów, nauczycieli i wychowawców oraz Ojczyznę.

56. Kto grzeszy przeciw IV Przykazaniu?
Przeciw IV Przykazaniu grzeszy ten, kto: nie okazuje swoim rodzicom szacunku, wdzięczności, posłuszeństwa i pomocy, kto wyrządza im krzywdę, kto nie szanuje nauczycieli, opiekunów i wychowawców. To przykazanie naruszają także rodzice, którzy nie dbają o fizyczny, duchowy i religijny rozwój swoich dzieci.

57. Co Bóg nakazuje w V Przykazaniu?
W V Przykazaniu Bóg nakazuje troszczyć się o życie oraz zdrowie ciała i duszy swoje i bliźnich.

58. Kto grzeszy przeciw V Przykazaniu?
Przeciw V Przykazaniu grzeszy ten, kto: przyczynia się do śmierci drugiego człowieka (także nienarodzonego), kto popełnia samobójstwo, kto niszczy sobie zdrowie przez alkohol, papierosy, narkotyki, kto naraża swoje lub czyjeś zdrowie i życie na niebezpieczeństwo. Również ten, kto się gniewa, nienawidzi i krzywdzi innych.

59. Co Bóg nakazuje w VI Przykazaniu?
W VI Przykazaniu Bóg nakazuje troszczyć się o czystość myśli, słów i uczynków.

60. Kto grzeszy przeciw VI Przykazaniu?
Przeciw VI Przykazaniu grzeszy ten, kto: jest nieskromny w myślach, słowach i uczynkach sam lub z inną osobą, kto namawia do grzechu nieczystego, kto produkuje i rozpowszechnia pornografię, kto dopuszcza się zdrady małżeńskiej.

61. Co Bóg nakazuje w VII Przykazaniu?
W VII Przykazaniu Bóg nakazuje szanować własność swoją i cudzą (prywatną i wspólną).

62. Kto grzeszy przeciw VII Przykazaniu?
Przeciw VII Przykazaniu grzeszy ten, kto: kradnie, oszukuje, zatrzymuje rzeczy pożyczone lub znalezione, niedbale wykonuje pracę, niesprawiedliwie wynagradza pracowników.

63. Co Bóg nakazuje w VIII Przykazaniu?
W VIII Przykazaniu Bóg nakazuje żyć w prawdzie, być prawdomównym, szczerym.

64. Kto grzeszy przeciw VIII Przykazaniu?
Przeciw VIII Przykazaniu grzeszy ten, kto: kłamie (mówi nieprawdę), obmawia (mówi o kimś złą prawdę) lub oczernia (mówi o kimś rzeczy złe i nieprawdziwe), fałszywie przysięga, jest dwulicowy, obłudny, kto zniekształca prawdę lub mówi półprawdę, kto przeklina, wulgarnie się wyraża.

65. Co Bóg nakazuje w IX Przykazaniu?
W IX Przykazaniu Bóg nakazuje opanowywać pożądania zmysłowe, zachować wstydliwość w strojach i zachowaniu oraz dbać o higienę wyobraźni.

66. Kto grzeszy przeciw IX Przykazaniu?
Przeciw IX Przykazaniu grzeszy ten, kto: nie opanowuje pożądań zmysłowych, ma nieczyste i pożądliwe spojrzenie, ma upodobanie w myślach nieczystych, nie zachowuje wstydliwości w stroju, przyczynia się do zdrady małżeńskiej.

67. Co Bóg nakazuje w X Przykazaniu?
W X Przykazaniu Bóg nakazuje umiarkowanie w przywiązaniu rzeczy materialnych.

68. Kto grzeszy przeciw X Przykazaniu?
Przeciw X Przykazaniu grzeszy ten, kto: jest chciwy, zdobywa rzeczy materialne kosztem niesprawiedliwości, kto zazdrości innym posiadanych rzeczy.

 

MODLITWA
69. Co to jest modlitwa?
Modlitwa to rozmowa i przebywanie z Bogiem.

 

70. Kto nas nauczył najlepszej modlitwy?
Pan Jezus – nauczył nas Modlitwy Pańskiej.

 

71. Dlaczego należy się modlić?
Przez modlitwę wyrażamy naszą wiarę i miłość do Boga. Modlitwa pogłębia naszą więź z Bogiem i zapewnia nam zbawienie.

 

72. Kiedy należy się modlić?
Należy się modlić rano i wieczór. Godnym podtrzymania jest modlitwa przed i po posiłku, w ważnych wydarzeniach naszego życia.

 

73. Jakie są formy modlitwy?
Modlimy się myślą i głosem (modlitwa ustna), lub tylko myślą (rozmyślanie, kontemplacja), a także postawą ciała (klęcząc lub stojąc).

 

74. Jakie są rodzaje modlitwy?

Uwielbienie, prośba, dziękczynienie.”
 

(http://sciaga.pl/tekst/67131-68-pytania_do_bierzmowania_sakramenty_swiete_i_przykazania

więcej

Wprowadzenie

Sakramenty w ogólności...

  • Jezus Chrystus przez mękę i krzyż dokonal zbawienia ludzkiego. Ponadto dalej dziala żyjąc w Kościele, swoim Ciele Mistycznym. Działalność ta dopełnia się zwłaszcza w sakramentach, które są czynnościami samego Chrystusa, które roprowadzają pośród ludzi łaskę Prawdziwego Boga. Sakramenty są zawsze żywym dziełem, ale i darem milości Boga dla człowieka. Ogólna definicja mówi, że sakramenty, to "widzialne znaki niewidzialnej łaski, ustanowione przez Chrystusa dla naszego zbawienia".
  • Sakramenty, jako przeznaczone dla ludzi sprawowane są przez Chrystusa za pośrednictwem człowieka, przy użyciu elemntów widzialnych.