Nowenna do Dzieciatka Jezus

Nowenna odmawiana jest między 16-24 grudnia lub w okresie Bożego Narodzenia

Modlitwa wstępna na każdy dzień nowenny

Wszechmogący wiekuisty Boże, Panie nieba i ziemi, który objawiasz się maluczkim; spraw, prosimy, abyśmy z należną czcią uwielbiając święte tajemnice Dzieciątka Jezus, Twojego Syna, i wiernie wstępując w Jego ślady mogli dojść do królestwa niebieskiego obiecanego maluczkim. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny

O Boże Dziecię, prosimy Cię, spraw, abyśmy coraz doskonalej należeli do Ciebie i służyli Ci coraz lepiej. Chcemy Cię miłować w naszych bliźnich i szerzyć Twoje Królestwo wszędzie, gdziekolwiek się znajdziemy. Amen.

Dzień 1 (16 grudnia)

Uwielbiajmy Serce Dzieciątka Jezus i oddajmy cześć tej miłości, którą Ono płonęło ku Ojcu Przedwiecznemu i ku nam, biednym grzesznikom. Ofiarujmy nasze serca Boskiemu Dziecięciu, aby Ono je oczyściło i nauczyło świętej prostoty, by ofiara naszych serc była Mu przyjemna.

Modlitwa

Najsłodsze Dziecię Jezu, wielbimy Twe Boskie Serce, od pierwszej chwili Twego Wcielenia gorejące miłością i oddające najwyższą cześć Bogu Ojcu. Ty ofiarowałeś się na cierpienie i mękę dla naszego zbawienia. Bądź za to uwielbiony na wieki.

Oddajemy Ci nasze biedne serca prosząc, abyś je raczył przyjąć i uczynić swoją własnością. Oczyść je ze wszystkich przewinień i zapal Twoją miłością. Naucz nas prostoty, pokory i cichości. Króluj w nas niepodzielnie i nie pozwól nam przywiązywać się do rzeczy doczesnych i zgubnych przyjemności. Niech nasze serca będą dla Ciebie miłym mieszkaniem tu na ziemi, a potem w niebie niech się Tobą radują na wieki. Amen.

Dzień 2 (17 grudnia)

Patrząc na nóżki Bożego Dzieciątka zastanówmy się, ile kroków będą musiały uczynić dla naszego zbawienia. One nam wyznaczą drogę sprawiedliwości i prawdy, a wyznaczą ją krwawym śladem. Prośmy gorąco Boże Dzieciątko, abyśmy umieli chodzić Jego śladami.

Modlitwa

O maleńki Jezu, drżący z zimna na twardym sianie, jakże wielkie umęczenie Cię czeka! Jakże się utrudzisz, szukając po drogach tego świata zbłąkanej owieczki - biednej duszy grzesznika. Niech Twoje trudy nie będą dla nas daremne. Pozwól, o słodki Jezu, przytulić się całym sercem do Twoich świętych stóp. Daj, abyśmy, oblewając je łzami skruchy, wyprosili sobie łaskę naśladowania Ciebie, a idąc Twymi śladami doszli tam, gdzie Ty królujesz ze świętymi Twymi na wieki. Amen.

Dzień 3 (18 grudnia)

Uczcijmy święte rączki Boskiego Dzieciątka, które tak bardzo będą musiały się natrudzić dla naszego zbawienia i przez to oddadzą wielką chwałę Ojcu Niebieskiemu. Z rączek Dzieciątka Jezus spływają potoki łask dla ubogacenia naszych dusz i umocnienia nas w dobrym. Oddajmy się całkowicie w te Boskie rączki, tak maleńkie, a tak wszechmocne. Prośmy Dzieciątko Jezus, by raczyło pobłogosławić nasze ręce, aby wszystkie nasze czyny były zawsze święte i miłe Bogu.

Modlitwa

Boskie Dziecię, z najwyższą czcią całujemy Twe wszechmocne rączki, które skruszyły więzy naszej niewoli i otworzyły nam bramy niebios. One podtrzymują cały świat, a tak drżące i bezsilne wydają się być w żłóbku. O najsłodsze Dziecię, w Twe rączki składamy ofiarę naszych serc. Przyjmij nas, oddajemy Ci się zupełnie. Podnieś swoje rączki nad nami i błogosław nam. Błogosław nasze myśli, uczucia i sprawy, błogosław krzyże i cierpienia, którymi nas nawiedzasz, abyśmy żyjąc, pracując i cierpiąc jedynie dla Ciebie, z Twoich rąk mogli kiedyś otrzymać koronę wiecznej chwały. Amen.

Dzień 4 (19 grudnia)

Boskie usta Dzieciątka Jezus zamykają w sobie słowa życia, prawdy i mądrości przedwiecznej, oddają doskonałą chwałę Bogu Ojcu i miłosiernie ogłaszają przebaczenie grzesznikom. One mają kiedyś ogłosić błogosławieństwo wybranym, a wieczne potępienie odrzuconym. Boże Dziecię zwiastuje przez aniołów "pokój ludziom dobrej woli", a naszym ustom jakże nieraz trudno wymówić słowa przebaczenia, jakże często sieją one niepokój, a może powodują ból.

Modlitwa

O Najświętsze Dzieciątko, oczyść nasze usta ogniem Twej miłości. Naucz je mówić tylko na Twoją chwałę i pożytek bliźnich. Nie pozwól, aby kiedykolwiek miały się splamić grzesznymi słowami. Spraw, niech z naszych ust nieustannie wznoszą się ku Tobie uwielbienia i prośby, abyśmy zasłużyli usłyszeć kiedyś z Twoich Boskich ust wezwanie do wiecznego wesela z Tobą. Amen.

Dzień 5 (20 grudnia)

Z jak wielką miłością spoglądają na nas oczy Dzieciątka Jezus. One cieszą się wszystkim, co dobrego widzą w naszym życiu, a rzewnie płaczą nad naszymi grzechami. Oddajmy Dzieciątku nasze oczy, byśmy już nigdy nie obrażali Go wzrokiem, lecz jak najczęściej spoglądali na to, co nasze serce podnosi do Boga.

Modlitwa

O Boskie Dziecię, spojrzyj na nas. Niech miłosierne wejrzenie Twoich oczu rozpali w nas miłość ku Tobie. Ofiarujemy Ci, Jezu, nasze oczy. Udziel nam łaski, abyśmy we wszystkim, co stworzyłeś, widzieli Twoje dzieło, dziękowali Ci za to, co nam dałeś i używali tego zgodnie z Twoją wolą, dla dobra naszej duszy. Obyśmy często spoglądali na Ciebie i rozważali Twoją miłość ku nam. Spraw, abyśmy odrzucali to, co prowadzi do złego i opłakiwali swoje grzechy. Daj nam zasłużyć na twoje łaskawe spojrzenie w ostatniej chwili naszego życia i oglądanie Twej Boskiej chwały w niebie. Amen.

Dzień 6 (21 grudnia)

Uszy Boskiego Dzieciątka łaskawie wysłuchują modlitw ludzi pokornych i ubogich w duchu. Ofiarujmy Mu nasze uszy, a szczególnie wewnętrzny słuch naszego serca, abyśmy odwracając się od zdradliwych podszeptów świata, ciała i złego ducha, tym łatwiej mogli usłyszeć natchnienia łaski. Szanujmy ten Boży głos w naszych sercach i wypełniajmy jego nakazy.

Modlitwa

O Boskie Dzieciątko, nakłoń Twe uszy ku naszym prośbom i błaganiom. Przyjmij łaskawie nasze uwielbienia i dziękczynienia, nie zważając na naszą nędzę. Ofiarujemy Ci nasz słuch i prosimy, uczyń nas pilnymi w słuchaniu Twego słowa, abyśmy przyjmując je ochotnym sercem i wypełniając z miłością, zasłużyli na wsłuchiwanie się w niebiańskie melodie, których ludzkie ucho nie słyszało. Amen.

Dzień 7 (22 grudnia)

Główka Dzieciątka Bożego spoczywa na sianie, a przecież jest to Głowa Ciała Mistycznego - Kościoła, którego jesteśmy członkami. Z tej Najświętszej Głowy spływa na nasze dusze rosa Bożej łaski dająca nam życie. Starajmy się żyć w ścisłym zjednoczeniu z tą Boską Głową, naśladujmy Pana Jezusa ze wszystkich sił, abyśmy jak najbardziej upodobnili się do Niego.

Modlitwa

Jezu, Boskie Dziecię, ty jesteś dla nas najjaśniejszym słońcem oświecającym drogi naszego życia, tak często pełne niebezpieczeństw. Prowadź nas i chroń od wszelkiego zła, a zwłaszcza od wiecznej zguby. Pomóż nam żyć święcie, a przez to pomnażać świętość Kościoła - Ciała Mistycznego, którego jesteś Głową. Spraw, abyśmy wiernie naśladując Ciebie, wypełnili Twój nakaz: "Świętymi bądźcie, bo Ja jestem Święty" i doszli do szczęśliwej wieczności. Amen.

Dzień 8 (23 grudnia)

Uwielbiajmy Najświętszą Duszę Dzieciątka Jezus, jaśniejącą niepokalaną czystością i bogactwem wszelkich łask i cnót. Oddaje ona doskonałą cześć i uwielbienie Bogu Ojcu. Poświęćmy Boskiemu Dzieciątku naszą duszę ze wszystkimi jej władzami i prośmy, aby ją oczyścił, ubogacił swymi łaskami i przyozdobił cnotami, byśmy mogli stać się godnym Jego mieszkaniem.

Modlitwa

O Dziecię Jezu, z najgłębszą pokorą wielbimy i błogosławimy Trójcę Przenajświętszą, która w Twej duszy złożyła wszystkie skarby doskonałości i łaski, i zjednoczyła ją ze Słowem Przedwiecznym tak, że stanowi najdoskonalszą jedność z samym Bogiem. Najsłodsze Dziecię Jezu, błagamy, abyś przyjął naszą grzeszną duszę, oczyścił ją i ubogacił nadprzyrodzonymi darami. Niech jej władze, odnowione Twą łaską, napełnią się Twoim życiem, abyśmy mogli wołać z Apostołem: "Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus". O Jezu, Życie nasze na ziemi, stań się naszym życiem wiekuistym w niebie. Amen.

Dzień 9 (24 grudnia)

Trójca Święta dała Dzieciątku Jezus najwyższą królewską władzę, lecz Ono chce królować nad nami swoją niewinnością, pokorą, cichością i miłością. W ten sposób ogłasza wszelkiemu stworzeniu najwyższą wolę Ojca. Przygotujmy się na przyjęcie naszego Króla. Poddajmy się Jego panowaniu i starajmy się we wszystkim spełniać Jego wolę, aby Dziecię Jezus mogło uczynić z nas czystą i przyjemną ofiarę Trójcy Przenajświętszej.

Modlitwa

Królu wiecznej chwały, który władasz niebem i ziemią, przyjdź do swego ludu. Chociaż żłóbek jest twoim tronem, stajenka - pałacem, pieluszki - płaszczem królewskim, a dworzanami - pastuszkowie, to jednak w tym uniżeniu wyznajemy, że jesteś naszym Królem. Tobie, nasz Królu, oddajemy serca, dusze i ciała, wszystko, co mamy i mieć możemy. Króluj w naszych sercach pokorą, cichością i miłością. Naucz nas pełnić wolę Ojca, jak Ty ją pełniłeś. Pragniemy służyć Ci wiernie i kochać ze wszystkich sił na ziemi, a w bramie wieczności powitać Ciebie jako naszego Króla i z Tobą wejść do Twego królestwa. Amen.

Modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny

O Boże Dziecię, prosimy Cię, spraw, abyśmy coraz doskonalej należeli do Ciebie i służyli Ci coraz lepiej. Chcemy Cię miłować w naszych bliźnich i szerzyć Twoje Królestwo wszędzie, gdziekolwiek się znajdziemy. Amen.

Spotkanie w salce parafialnej

11 grudnia - w trzecią Niedzielę Adwentu "Gaudete" (łac. Radujcie się) chcemy podzielić się radością, jaka płynie z oczekiwania na przyjście Pana. O godz. 15:00 odbędzie się nabożeństwo adwentowe przygotowane przez młodzież z Zespołu Szkół nr 10. Po nabożeństwie zapraszamy wszystkich parafian na spotkanie do salki parafialnej, aby przy kawie i ciastku porozmawiać i umacniać więzy parafialne. Na dzieci będą czekały kolorowanki i zabawki, a młodzież będzie mogła zagrać w gry planszowe. Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia podzielimy się opłatkiem - symbolem pojednania i przebaczenia, znakiem przyjaźni i miłości.

Chętne osoby mogą przynieść wypieki. 

 

Dzień Świętego Marcina

 Serce pełne dobra miej i ty dobrem innych dziel” 

Słowa tej piosenki stały się mottem do uroczystości z okazji Św. Marcina obchodzonej w naszym przedszkolu tym razem 10 listopada. Cieszymy się bardzo, że po raz szesnasty będziemy mogli wspólnie świętować to piękne w przesłaniu święto, nie tylko w przedszkolu, ale także  jak zawsze w parafii.

Właśnie ten święty, dzięki swoim dobrym uczynkom staje się wzorem dla nas. Jego dobre czyny, siła przekonywania jego słów, miłość jaką okazuje innym powinny być dla nas orientacją w życiu, szczególnie teraz w tych trudnych czasach. Bo to nie prawda, że trzeba mieć dużo, żeby się dzielić. Czasem może to być dobre słowo, podana pomocna dłoń, miły uśmiech. Gesty, które nas nic nie kosztują, a dla innych wiele znaczą. Tylko czy my chcemy się tym podzielić?

Właśnie tę prawdę staramy się wpoić naszym przedszkolakom, przybliżając im postać Św. Marcina, który przyjedzie do nas na koniu, tak jak przed wiekami i podzielił się z nami dobrym słowem i piernikowy sercem.

W czasie przygotowań do uroczystości dzieci w przedszkolu piekły pierniczki w kształcie serca, potem je lukrowały i ozdabiały. W domu wspólnie z rodzicami zrobiły piękne lampiony, które oświetlą nam kościół podczas uroczystości oraz drogę w procesji za Marcinem na koniu do przedszkolnego ogrodu.

W czasie uroczystości, którą rozpoczniemy w kościele o godzinie 17.00, zobaczymy historię o świętym Marcinie, którą przedstawią uczniowie z Zespołu Szkół nr 10, oraz wiązankę piosenek religijnych związanych z dobrocią i świętymi w wykonaniu dzieci z zaproszonych przedszkoli

Uroczystość zakończy się jak zawsze wspólnym biesiadowaniem przy ognisku, a dochód z niej przekażemy grupie CARITAS działającej przy naszej parafii, która na pewno dobrze go zagospodaruje.

Zapraszamy dużych i małych, wszystkich którzy razem z nami chcą świętować i dzielić się dobrem…a tym, którzy z dobroci serca wesprą ten wspaniały cel już teraz serdecznie dziękujemy.

 

Ewa Poloczek – Dyrektor Katolickiego Przedszkola „Tęcza”


Pierniczki upieczone i udekorowane przez dzieci z Katolickiego Przedszkola "Tęcza":

więcej

Zabrzański Budżet Obywatelski

Edit: Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy oddali swój głos w Zabrzańskim Budżecie Obywatelskim. Projekt, który pozwoli na modernizację skweru za naszym kościołem przeszedł do realizacji. Cieszymy się, że wielu osobom zależy na tym, aby nasza dzielnica stawała się co raz bardziej przyjazna i piękna. 

 

Trwa głosowanie w ramach Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego. Celem głosowania jest wybór projektów, które najbardziej odpowiadają preferencjom i potrzebom mieszkańców. Aby wziąć udział w głosowaniu, trzeba podać imię, nazwisko, adres zamieszkania, a także wskazać fakt ukończenia 13 lat (osoby młodsze głosują za zgodą opiekuna). Jeśli zdecydujemy się na głosowanie w formie elektronicznej (istnieje możliwość głosowania w siedzibie Urzędu Miejskiego) to musimy podać dodatkowo albo nr telefonu, albo nasz adres mailowy – to tam zostanie wysłany sms albo mail z prośbą o potwierdzenie głosowania. Głosowanie potrwa do 17 października.

Wśród złożonych projektów dla naszej dzielnicy jedynie jeden zlokalizowany jest na terenie naszej parafii: P0097 Edukacyjny plac zabaw w Mikulczycach przy ul. Solskiego.
Projekt zakłada zwiększenie atrakcyjności skweru mieszczącego się za naszym kościołem, dostęp do nowatorskich sprzętów umożliwiających aktywne i bezpieczne spędzanie wolnego czasu oraz zwrócenie uwagi na integrację międzypokoleniową. Celem projektu jest zachęcenie rodzin z dziećmi do mądrej zabawy na świeżym powietrzu.
Z regulaminem Budżetu Obywatelskiego a także pełną listą wniosków (wraz z ich szczegółowym opisem) z puli dzielnicowej i ogólnomiejskiej można zapoznać się na stronie: https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/zabrzanski-budzet-obywatelski/

Głosowanie na stronie: www.zabrze.zetwibo.pl

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

"Krzyż jest znakiem zwycięstwa Chrystusa nad szatanem i śmiercią. W Jerozolimie od V wieku oddawano cześć krzyżowi w dniu następującym po rocznicy poświęcenia kościoła Zmartwychwstania, to jest 14 września. Z tego zwyczaju powstało osobne święto, które rozpowszechniło się w całym Kościele". 

W Święto Podwyższenia Krzyża Świętego Msza w naszym kościele o godz. 8:00. 
W parafii pw. Św. Wojciecha o godz. 18.15 Droga Krzyżowa z odczytywaniem wypominek, a o godz. 19.00 uroczysta Msza św. Słowo Boże wygłosi ks. Łukasz Krawiec. Po Mszy krótkie nabożeństwo pod Krzyżem, na które należy przynieść ze sobą świec.

Przypominamy, że w tym dniu każdy kto uczestniczy w Drodze Krzyżowej i Mszy świętej może zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. 

Parafialne spotkanie przy kawie

W niedzielę, 25 września, po nieszporach, zapraszamy wszystkich parafian na kawę i ciasto do biblioteki. Spotkanie odbędzie się pomiędzy rocznicą poświęcenia kościoła a odpustem parafialnym. Jest więc to wspaniała okazja do świętowania również poza liturgią ważnych dla nas wydarzeń. Spotkanie w gronie parafian pozwala na integrację - budowanie jedności, a także na rozmowy na istotne dla naszej wspólnoty tematy. Dla dzieci i młodzieży będą przygotowane gry i zabawki. Osoby chętne mogą przynieść własne wypieki. 

Zaproszenie Biskupa Gliwickiego na Metropolitalny Odpust w Rudach

Biskup Gliwicki zaprasza do wspólnej modlitwy w sanktuarium Matki Bożej Pokornej w Rudach w uroczystość patronalną Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia na godzinę 11.00 na uroczystą sumę, sprawowaną na dziedzińcu dawnego opactwa, podczas której Słowem Bożym podzieli się z biskup opolski Andrzej Czaja. O godz. 15.00 w kościele wyśpiewane zostaną uroczyste Nieszpory, wieńczące wspólne modlitewne spotkanie.

 

 

Do pobrania tekst zaproszenia Biskupa Gliwickiego skierowany do diecezjan z okazji Metropolitalnego obchodu Odpustu Wniebowzięcia NMP w Sanktuarium Matki Bożej Pokornej w Rudach 15 sierpnia 2022 r.

Pliki do pobrania

Świętowanie we wspólnocie

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie!

W każdym położeniu dziękujcie,

taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

(1 Tes 5,16-18)

 

Rok 2022 jest dla naszego miasta szczególny - obchodzimy 100. rocznicę nadania praw miejskich Zabrzu. Dla osób wierzących nieodłącznym elementem każdego świętowania jest modlitwa. Przy okazji ważnych rocznic dziękujemy Bogu za łaski, prosimy o opiekę i błogosławieństwo. W niedzielę 24 lipca br. o godz. 10:00 w naszym kościele sprawowana będzie Msza święta w intencji mieszkańców naszego miasta Zabrze z okazji jubileuszu 100-lecia nadania praw miejskich. Po Mszy świętej w ogrodzie parafialnym odbędzie się poczęstunek, który pozwoli przedłużyć nasze świętowanie i spotkać się w gronie parafian.

Spotkania integracyjne wiernych, jak zauważyliśmy w czasie spotkań Parafialnej Grupy Synodalnej, są ważnym elementem budowania jedności parafialnej. Parafia jest wspólnotą opartą na łączności z Chrystusem i na wzajemnych więzach miłości chrześcijańskiej. Wspólnotę parafialną tworzymy przede wszystkim gromadząc się na Eucharystii. Poprzez słuchanie Słowa Bożego i Komunię Świętą doświadczamy jedności z Bogiem i budujemy więzi międzyludzkie. Jednak dostrzegamy również potrzebę wspólnych rozmów, świętowania, przebywania z sobą poza liturgią. Do budowania jedności w parafii każdy może włączyć się na swój sposób – czy to przez aktywność w grupach parafialnych, zaangażowanie w proces podejmowania decyzji, działalność charytatywną, posługę we wspólnocie, poczucie odpowiedzialności za lokalny Kościół. Zachęcamy do udziału w inicjatywach, które są okazją do rozmów, pogłębiania więzi i budowania wspólnoty. Zapraszamy więc na wspólne świętowanie 100-lecia Zabrza, a także już dziś, zachęcamy do udziału w integracyjnych spotkaniach w salce parafialnej, które odbywać się będą od września.

 

Lektor - posługa, funkcja, zadanie

Gdy wypowiadamy słowo „lektor” w kontekście Mszy św., to najczęściej kojarzy nam się ono z ministrantem odczytującym lekcje. Jednak faktycznie jest to posługa wywodząca się z czasów apostolskich, a od ok. X w. do 1972 r. zaliczona do tzw. święceń niższych. Obecnie w Polsce posługa lektora ustanowionego funkcjonuje zwyczajowo jako etap przygotowania do święceń kapłańskich, ale posługa ta nie jest (i od 1972 r. nie była) zastrzeżona tylko dla kleryków. Co więcej, od 2021 r. nie tylko świeccy mężczyźni, ale również kobiety mogą być na stałe przyjęte obrzędem liturgicznym, do posługi lektora i akolity. Jednak pewne zadania w liturgii mogą być (i w praktyce są) powierzane osobom nieustanowionym formalnym obrzędem liturgicznym. Dlatego ministranci i ministrantki czytający Słowo Boże w zgromadzeniu liturgicznym są błogosławieni do pełnienia funkcji (nie posługi) lektora.

Prawo Kościelne dopuszcza, by w razie potrzeby, czytania mszalne wykonywali także wierni, którzy nie zostali ustanowieni lektorami (posługa), ani nie są ministrantami (funkcja). Nie wymaga się od nich używania szat liturgicznych. Zadanie czytania Słowa Bożego podczas liturgii może zostać powierzone wiernemu ochrzczonemu na podstawie uczestnictwa w powszechnej misji Chrystusa i Kościoła, oraz na podstawie zdolności i talentów, które posiada osoba pełniąca dane zadanie, a które pozwalają jej wypełnić ją w sposób należyty. 

Dbając o to, by Słowo Boże było odczytywane z należną czcią i starannością, a także by angażować wiernych w życie liturgiczne, w naszej parafii powstaje Grupa Liturgiczna (owoc spotkań synodalnych) skupiająca osoby dorosłe czytające Słowo Boże podczas Eucharystii. 

Grupa rozpoczęła swoją działalność w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego i pragnie rozwijać się. Zapraszamy chętnych parafian do włączenia się w kształtowanie liturgii w naszej wspólnocie. Osoby chętne do czytania Słowa Bożego w zgromadzeniu liturgicznym zachęcamy do kontaktu z Księdzem Proboszczem lub przez stronę parafialną na Facebooku czy wysyłając maila.

Relacja z 25-lecia Katolickiego Przedszkola "Tęcza"

W dniu 4 czerwca 2022 r. w naszym kościele odbyła się uroczysta Msza św. sprawowana pod przewodnictwem Księdza Biskupa Jana Kopca, z okazji 25-lecia Katolickiego Przedszkola "Tęcza". Msza koncelebrowana była przez Księdza Proboszcza Piotra Klemensa, Ks. Michała Wilnera oraz Ks. Adam Spałka z Wydziału Katechetycznego. Społeczność Przedszkola "Tęcza", parafianie, a także władze Miasta Zabrze i Radni Dzielnicy Mikulczyce wspólnie zanosili dziękczynienie za dzieło dobra i piękne owoce, jakie w ciągu 25 lat istnienia przynosi Katolickie Przedszkole "Tęcza". Następnie w kościele (ze względu na aurę pogodową) odbyła się oficjalna część podziękowań oraz wspomnienie historii przedszkola. W ogrodzie przedszkolnym czekał na wszystkich poczęstunek, a także liczne atrakcje dla dzieci.

więcej