Gdy wypowiadamy słowo „lektor” w kontekście Mszy św., to najczęściej kojarzy nam się ono z ministrantem odczytującym lekcje. Jednak faktycznie jest to posługa wywodząca się z czasów apostolskich, a od ok. X w. do 1972 r. zaliczona do tzw. święceń niższych. Obecnie w Polsce posługa lektora ustanowionego funkcjonuje zwyczajowo jako etap przygotowania do święceń kapłańskich, ale posługa ta nie jest (i od 1972 r. nie była) zastrzeżona tylko dla kleryków. Co więcej, od 2021 r. nie tylko świeccy mężczyźni, ale również kobiety mogą być na stałe przyjęte obrzędem liturgicznym, do posługi lektora i akolity. Jednak pewne zadania w liturgii mogą być (i w praktyce są) powierzane osobom nieustanowionym formalnym obrzędem liturgicznym. Dlatego ministranci i ministrantki czytający Słowo Boże w zgromadzeniu liturgicznym są błogosławieni do pełnienia funkcji (nie posługi) lektora.

Prawo Kościelne dopuszcza, by w razie potrzeby, czytania mszalne wykonywali także wierni, którzy nie zostali ustanowieni lektorami (posługa), ani nie są ministrantami (funkcja). Nie wymaga się od nich używania szat liturgicznych. Zadanie czytania Słowa Bożego podczas liturgii może zostać powierzone wiernemu ochrzczonemu na podstawie uczestnictwa w powszechnej misji Chrystusa i Kościoła, oraz na podstawie zdolności i talentów, które posiada osoba pełniąca dane zadanie, a które pozwalają jej wypełnić ją w sposób należyty. 

Dbając o to, by Słowo Boże było odczytywane z należną czcią i starannością, a także by angażować wiernych w życie liturgiczne, w naszej parafii powstaje Grupa Liturgiczna (owoc spotkań synodalnych) skupiająca osoby dorosłe czytające Słowo Boże podczas Eucharystii. 

Grupa rozpoczęła swoją działalność w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego i pragnie rozwijać się. Zapraszamy chętnych parafian do włączenia się w kształtowanie liturgii w naszej wspólnocie. Osoby chętne do czytania Słowa Bożego w zgromadzeniu liturgicznym zachęcamy do kontaktu z Księdzem Proboszczem lub przez stronę parafialną na Facebooku czy wysyłając maila.